Contumacious

Contumacious (adj) stubbornly perverse or rebellious; willfully and obstinately disobedient.

Twitter icon
Facebook icon
Google+ icon
Instagram icon
RSS icon
Vimeo icon