Flagitious

Flagitious (adj) (of a person or their actions) Criminal; villainous.

Twitter icon
Facebook icon
Google+ icon
Instagram icon
RSS icon
Vimeo icon