Penurious

Penurious (adj) Extremely poor.

Twitter icon
Facebook icon
Google+ icon
Instagram icon
RSS icon
Vimeo icon